سفارش تبلیغ
صبا

توضیحاتی در رابطه با روش های نمونه گیری در پایان نامه دکتری

 

توضیحاتی در رابطه با روش های نمونه گیری در پایان نامه دکتری

همانطور که پیش از این اشاره شد، استفاده از روش های نمونه گیری در پایان نامه دکتری روشی بسیار متداول برای برآورد نتایج و پیش بینی روند متغیرها در طی زمان می باشد. با توجه به اهمیت نگرش علمی در مورد روش های نمونه گیری در پایان نامه دکتری در این متن به تشریح آن می پردازیم تا با کاربرد هر یک از این ابزارها بیشتر آشنا شوید.

معرفی روش های نمونه گیری در پایان نامه دکتری

  • نمونه گیری تصادفی ساده

در روش نمونه گیری آماری تصادفی ساده، انتخاب یک نمونه از جامعه به صورتی انجام می شود که شانس گزینش تمام افراد جامعه آماری با یکدیگر برابر باشد.

  • نمونه گیری خوشه ای

در این روش از نمونه گیری لیست اعضای جامعه در دسترس موجود نیست. در تحقیقات توصیفی بیشتر از چنین روش نمونه گیری در پایان نامه دکتری استفاده می شود.

  • نمونه گیری خوشه ای ساده: محقق بر اساس حجم نمونه می تواند یک یا چند خوشه را انتخاب کند.
  • نمونه گیری خوشه ای مرحله ای: در این روش نمونه گیری در پایان نامه دکتری می توان انتخاب نمونه را در داخل هر خوشه نیز انجام داد.

 

 

از مهم ترین مزایای نمونه گیری خوشه ای می توان به صرفه جویی در زمان و منابع مالی اشاره کرد. همچنین، باید در نظر داشته باشید که دقت این نوع نمونه گیری در پایان نامه دکتری نسبت به نمونه گیری تصادفی ساده کمتر است، زیرا در این حالت ممکن است در هر مرحله نمونه گیری با خطا مواجه شویم. از دیگر معایب نمونه گیری خوشه ای مرحله ای اینست که فرمول مشخصی برای این ابزار نمونه گیری در پایان نامه دکتری وجود ندارد، زیرا استفاده از فرمول باعث کاهش دقت در نتایج برآوردی می شود.

  • روش نمونه گیری طبقه ای: از این روش نمونه گیری در پایان نامه دکتری زمانی استفاده می شود که هدف از تحقیق مقایسه خرده طبقات اعضای جامعه و یا نمونه با یکدیگر باشد.
  • روش نمونه گیری نمونه های در  دسترس:  در این روش تنها بر نمونه هایی که داده های آنها کاملا در دسترس باشد، آزمون های آماری انجام می شود.

همچنین، در برخی از پژوهش ها، نمونه گیری در پایان نامه دکتری بنا بر اهداف خاص و در دسترس بودن واحدهای مشخص از جامعه آماری، روش های نمونه گیری غیر احتمالی به کار می رود. در اینصورت از انتخاب اعضای نمونه و یا استفاده از سهمیه در حجم نمونه استفاده می شود.

انجام پایان نامه دکتری

سفارش پایان نامه دکتری